KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

İşbu Gizlilik Politikası ile (“Gizlilik Politikası”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, veri sorumlusu sıfatını haiz Mersin Özel Sağlık Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Ata Diyaliz”) tarafından, işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 10. Maddesi “veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” hükmü ile www.atamersin.com.tr adresli internet sitesi aracılığıyla siz site ziyaretçilerinin toplanan kişisel verileri ve bu verilerin nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır.  

 

Ata Diyaliz, kişisel verilerinizin öneminin son derece farkında olup hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, belirli, açık ve meşru olmakla beraber bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlemekte ve ilgili Kanun ve mevzuattaki yükümlülüklerine uygun hareket ederek kişisel verilerinizin korunması için gerekli her türlü güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu hususta, Ata Diyaliz Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politası’nı [link eklenebilir] linki ile inceleyebilirsiniz.

 

 1. Veri Sorumlusu

 

Ata Diyaliz olarak kişisel verilerinizi, Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, bu site aracılığıyla bize soru sorduğunuzda, bizden bilgi talep ettiğinizde, randevu oluşturmak istediğinizde otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde toplanmaktadır. Ata Diyaliz ile iletişime geçmenize yarayan e-posta adresi ve telefon aracılığıyla adınız, posta adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi bilgileriniz toplanabilmektedir.

 

Bu kapsamda, ilgili Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci bendi uyarınca, bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması Ata Diyaliz’in meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz,

 • İletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz,
 • Diyaliz hizmeti sunulabilmesi için faaliyetlerimizi yürütebilmemiz,
 • Randevu faaliyetlerini yürütebilmemiz,
 • Sağlık hizmetinin sunulmasına dair faaliyetleri yürütebilmemiz,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetim süreçlerini yürütebilmemiz gibi amaçlarla Kanun’un 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilmekte ve işbu amaç için gerekli olan azami ve kanuni süreler kadar muhafaza edilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

 

Kişisel Verileriniz; yukarıda belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. maddesi kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde yurt içinde bulunan, bilişim teknolojileri aldığımız üçüncü kişiler ile yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilgili taraflara yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Güvenliği

Diyaliz merkezimiz tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere karşı kişisel verilerinizi gerekli ve yeterli ölçüde korumaktadır. Fakat, internet ortamında yapılan veri aktarımlarının veya veri depolama sistemlerinin yüzde yüz güvenli olduğunu taahhüt etmek mümkün değildir. Sitemiz üzerine eklenmiş olan bir bağlantı veya bir link aracılığıyla üçüncü kişilerin kişisel veri işleme faaliyetleri, işbu Gizlilik Politikası kapsamında değildir.

 1. Kişisel Verileri Saklama Süresi

Ata Diyaliz tarafından, ilgili mevzuat uyarınca, daha uzun bir skalama süresi öngörülmediği veya daha uzun bir süreye izin verilmediği sürece, kişisel verilerinizi, yalnızca işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gereken süre boyunca saklanmaktadır.

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kanun kapsamında;

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme,
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Kanun’un 13. maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Ata Diyaliz’e iletebilirsiniz.

 

Bu çerçevede Ata Diyaliz’e Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

 

Açıklamalarınızı içeren talebinizi;

 1. Islak imzalı bir dilekçe ve ekli kimlik belgesi ile,
 2. KEP adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya
 3. Noter kanalı ile veya
 4. Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

 

Posta Adresi                     : Limonluk Mah. 18 Cad. Akdora 3 Sitesi No. 82/A Yenişehir, Mersin

E-posta Adresi                 : kvkk@atamersin.com.tr

KEP-Adresi                     : mersinozel@hs01.kep.tr

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN ÖNLEM POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

 

Diyaliz hizmetlerinde 7/24 her zaman yanınızdayız.

BİZE ULAŞIN