Kamera İzleme Aydınlatma Metni

Kamera İzleme Aydınlatma Metni

İŞYERİNDE KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

İşbu İşyerinde Kamera ile İzleme Faaliyeti Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Mersin Özel Sağlık Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Ata Diyaliz”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Ata Diyaliz içerisinde kullanılmakta olan kapalı devre kayıt sistemleri aracılığıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla düzenlenmiştir.  

 

2. Kişisel Verilerinizi İşleme Yöntemlerimiz, İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebeplerimiz

Görüntü kaydı alan kapalı devre kayıt sistemleri aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Ata Diyaliz’e ait, merkez ve şubemizde bulunan [-] lokasyonlarında otomatik olarak işlenecektir. 

 

Elde edilen kişisel verileriniz; başta veri sorumlusu operasyonlarının, taşınır mal ve kaynakların ve fiziksel mekan güvenliğinin teminin sağlanması, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak ve Kanun’un 5. maddesi 2. bendi çerçevesinde Ata Diyaliz’in hukuki yükümlülüğü ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaati gereği işlenecektir.

 

3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde, (i) saklama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği aldığımız üçüncü kişilere, (ii) Ata Diyaliz adına hareket eden hizmet sağlayıcılarımıza, (iii) yetkili kurum ve kuruluşlara ve bahsedilen amaçlar doğrultusunda aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara aktarılabilecektir.

 

4. Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Ata Diyaliz’e başvurarak;  

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •  Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •  Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, haklarınıza ilişkin talebinizi/taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre aşağıdaki iletişim adresleri üzerinden Ata Diyaliz’e iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz.

 

 • Posta adresi: Limonluk Mah. 18 Cad. Akdora 3 Sitesi No. 82/A Yenişehir, Mersin
 • E- posta adresi: kvkk@atamersin.com.tr
 • Kep adresi: mersinozel@hs01.kep.tr

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN ÖNLEM POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Diyaliz hizmetlerinde 7/24 her zaman yanınızdayız.

BİZE ULAŞIN